Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gap Pazarlama’nın tüm çalışanlarıyla paylaştığı organizasyon hedeflerine ulaşılması için çalışanlar, yöneticiler ve tedarikçilerden sosyal sorumluluk ilkelerine tam uyum göstermesini beklemektedir.

Ayrıca şirket içinde uyulması gereken genel ve özel konular için oluşturulmuş prosedürler titizlikle uygulanmakta olup ihtiyaç duyulduğunda güncellemeleri yapılmaktadır. Şirket, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Naylon ve karton atıklar, ambalaj atıklarının geri dönüşümü faaliyeti ile iştigal eden lisanslı firmalara iletilmektedir. Gap Pazarlama, satılan ürünlerin güvenliğini ve insan sağlığını her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktadır. Şirket, ürün portföyünün yasal zorunluluklara ve şirket kriterlerine uygunluğunun kontrolü için, ürünlerin kalitesini düzenli olarak, resmi ve özel bağımsız laboratuvarlarda test ettirmektedir. Ayrıca gerektiğinde yurt dışında bulunan uluslararası laboratuvarlar ile koordinasyon halinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Gap Pazarlama, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uyarak ve yüksek teknolojiyi kullanarak çevre dostu ve kaliteli ürünler üretimini sağlar. Şirket, tüm faaliyetlerinde çevreyi korumaya özen göstermektedir. Bu kapsamda tedarikçi fabrikalarında oluşan atıklar niteliğine göre ayrı ayrı toplanarak geri kazandırılmaktadır.

Gap Pazarlama, faaliyetlerinden dolayı oluşan; başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulması, geri dönüşümün artırılması doğrultusunda sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütmektedir. Tedarikçi tesislerin üretim döngüsünde doğa dostu ham madde, boyarmadde ve üretim maddeleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda tedarikçi fabrikalar Oeko Tex 100 ve ISO 14001 (Küresel Sertifika) sertifikalandırılmıştır.

Şirket, insana verdiği önemin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve etik yönetim anlayışının benimsenmesini temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Temel hedef, çevreye ve topluma karşı sorumlulukların yerine getirilerek sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Bu çerçevede topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklar; faaliyet gösterilen bütün coğrafyalarda, bağlı ortaklıklarda, topluluğa ait diğer şirketlerde, çalışanlarda, iş ortaklarında, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yerine getirilmeye özen gösterilmektedir. Gap Pazarlama tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” çerçevesinde benimsenen etik ilkeler, tüm bölümlerin ve iştiraklerin iş yapış şeklinde rehber olarak kabul edilir.

PRENSİPLERİMİZ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Herşeyden Önce Gelir
 • Çocuk İşçi Çalıştırılmasına İzin Vermeyiz
 • İşçi Haklarını Koruruz
 • Ayrımcılık Yapmayız
 • Uluslararası Tüm Standartlara Uyarız
 • Sürdürülebilir Büyümeye İnanırız
 • Yasal Düzenlemelere Uygun Hareket Ederiz
 • Çevre Dostu Politikalar Uygularız
 • İnovatif Fikirlere Destek Sağlarız
 • İş Ortaklarımızı Bilinçlendiririz
 • Doğayı Koruruz
 • Baskı Altında Çalışmaya Karşıyız
 • Uygun Bir Çalışma Ortamı Sağlarız
 • Müşteri Memnuniyeti Esastır

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ’NE DESTEK

Global Goals

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals, SDGs), 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle savaşmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 25 Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefidir.

Gap Pazarlama, stratejik ve bütünleşik bakış açısıyla, yaptığı her operasyonu ve faaliyeti sadece bir ticari bir işlem olarak değil, ülke kalkınmasına ve küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapı taşı olarak görmektedir. Gap Pazarlama, bütün karar ve hedeflerini, sürdürülebilirlik konusunda entegre bir dayanışmanın parçası olduğunun bilinciyle belirlemektedir.

Gap Pazarlama, gerek faaliyetleri kaynaklı iç etkilerin azaltılması, gerek sağladığı ürün ve hizmetler kaynaklı dış etkilerin kontrolü için yaptığı tematik çalışmalar ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimsediğini ve katkıda bulunduğunu göstermektedir. Gap Pazarlama, sunduğu ürün ve hizmetlere ek olarak kurum kültürü ile de aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemektedir:


Global Goals

2008 yılındaki ekonomik kriz ve küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen, aşırı yoksulluk içindeki işçi sayısı son 25 yılda büyük ölçüde azalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıf, toplam istihdamın artık %34’ten fazlasını oluşturuyor; bu rakam, 1991 ile 2015 arasında neredeyse üçe katlanmıştır.

Ancak, küresel ekonomi düzelmeye devam ederken, büyümenin daha yavaş olduğunu, eşitsizliklerin arttığını, iş imkanlarının büyüyen işgücüyle aynı oranda artmadığını görüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 2015 yılında 204 milyondan fazla insan işsizdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik ediyor. Girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi bunun anahtarıdır; zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretini ortadan kaldırmanın anahtarı da etkin önlemlerdir. Amaç, bu hedefler hatırda tutularak, 2030 yılına kadar tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlamaktır.


Global Goals

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme biçimimiz de bu amaca ulaşmada önemli hedeflerdir. Endüstriler, işletmeler ve tüketicileri geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmek de, gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir tüketim örüntülerini benimsemeye teşvik etmekle eşit derecede önemlidir. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala, kendi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek düzeyde düşük tüketime sahiptir. Daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılmasında, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması da çok önemlidir. Bunun yapılması, gıda güvenliğini artırabilir ve kaynakları daha verimli kullanan ekonomiye doğru geçişi sağlayabilir.


Global Goals

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhüt ile gerçekleştirilebilir. Gelişmiş ülkelerin sağladığı resmi kalkınma yardımları 2000 ile 2014 arasında %66 oranında artmış olmakla birlikte, çatışmalar veya doğal afetlerin yarattığı insani krizler nedeniyle, mali kaynak ve yardım talepleri artmaya devam ediyor. Ayrıca birçok ülke de, büyüme ve ticareti teşvik etmek için Resmi Kalkınma Yardımlarına ihtiyaç duyuyor.

Dünyamız günümüzde, tüm zamanlardan daha fazla birbiriyle bağlantılı hale gelmiştir. Teknoloji ve bilgi birikimine erişimin artırılması, fikirleri paylaşma ve yeniliği desteklemede önemli bir yöntemdir. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarını yönetmelerine yardım edecek politikaların koordine edilmesi ve en az gelişmiş ülkelere yatırımların teşvik edilmesi, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın başarılmasında hayati önem taşıyor.

Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.